Skip to main content

Algemene voorwaarden

Download in PDF

Algemene voorwaarden Bike Mobile.

 

Begripsbepaling
Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die een huurovereenkomst aangaat met Bike Mobile;
Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen Bike Mobile en de Huurder op grond waarvan Bike Mobile Fietsen en Toebehoren aan de Huurder verhuurt;

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
De Algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding ter zake van en iedere Huurovereenkomst tussen Bike Mobile en Huurder,
voor zover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Totstandkoming van de Huurovereenkomst
1. Een Huurovereenkomst komt eerst tot stand nadat de Huurder de Fietsen en/of Toebehoren in ontvangst heeft genomen.
2. De Huurder is ten opzichte van Bike Mobile volledig aansprakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst,
ook waar het Fietsen en/of Toebehoren betreft die door derde(n) worden gebruikt.

Aanvang en einde van de Huurovereenkomst
1. De Huurovereenkomst vangt aan op het moment van het in ontvangst nemen van de fietsen en toebehoren en wordt aangegaan voor de duur als vermeld in
de huurovereenkomst.
2. De huurder is gehouden de fietsen en toebehoren, die te allen tijde eigendom blijven van Bike Mobile, uiterlijk op het bij de huurovereenkomst bepaalde
tijdstip in te leveren bij de verhuurlocatie of een vooraf schriftelijk overeengekomen andere locatie.
3. Verlenging van de duur van de huurovereenkomst kan slechts plaatsvinden na overleg en toestemming van Bike Mobile.
4. Als de fietsen en toebehoren enig niet aan de huurder toerekenbaar gebrek vertonen dat normaal gebruik in de weg staat, is het de huurder toegestaan de
fietsen en toebehoren binnen 10 minuten na aanvang van de huurovereenkomst te retourneren bij de verhuurlocatie.
De huurovereenkomst wordt dan ontbonden en de huurder is gerechtigd tot restitutie van de betaalde huursom.
5. Tussentijdse inlevering van de fietsen en toebehoren op de verhuurlocatie, anders dan bedoeld in het vorige lid, doet de Huurovereenkomst eindigen zonder
recht van de huurder op vermindering dan wel restitutie van (een gedeelte van) de huursom.

Gebruik
1. De huurder onderwerpt de fietsen en toebehoren bij het in ontvangst nemen aan een eenvoudige controle en meldt eventuele gebreken aan de
verhuurlocatie. Indien voor bedoelde melding achterwege blijft, wordt de huurder geacht de fietsen en toebehoren in goede staat te hebben ontvangen.
2. De huurder neemt alle geldende verkeersregels in acht, gebruikt de fietsen en toebehoren in overeenstemming met hun normale bestemming en draagt
zorg voor de fietsen en toebehoren zoals een goed huurder betaamt. De huurder retourneert de fietsen en toebehoren schoon en in dezelfde staat als ze zijn
ontvangen.
3. De huurder gebruikt de fietsen en toebehoren enkel op verharde wegen en paden. De fietsen en toebehoren mogen in geen geval worden gebruikt in
duinen of op het strand.
4. De huurder mag geen andere personen dan de berijder vervoeren op de fietsen, anders dan de met gebruikmaking van de daarvoor bestemde toebehoren.
5. De huurder treft alle mogelijke voorzorgsmaatregelen tegen beschadiging, verlies en/of diefstal van de fietsen en toebehoren. Bij het stallen zet de huurder
de fietsen en toebehoren altijd op slot met het op de fietsen en toebehoren gemonteerde dan wel daartoe bestemde slot(en).
Bij het stallen van de fietsen verwijdert de huurder alle losse en diefstalgevoelige toebehoren en draagt deze bij zich.
6. De huurder brengt geen veranderingen aan de fietsen en toebehoren aan.

Huursom, betaling en kosten
1. De huurder is gehouden voorafgaand aan het gebruik van de fietsen en toebehoren de huursom, zoals vermeld op de huurovereenkomst, te voldoen.
2. Als de huurder de fietsen en toebehoren niet op de vooraf overeengekomen einddatum heeft ingeleverd, is de huurder gehouden binnen drie dagen
de vervangingswaarde per gehuurde fiets aan Bike Mobile te voldoen. Zolang dit bedrag niet is betaald, blijft de huurder tevens huur en boetes verschuldigd.
Betaling van voornoemd bedrag doet het eigendom van de fietsen en toebehoren niet overgaan op de Huurder; Bike Mobile blijft te allen tijde eigenaar van de
fietsen en toebehoren.
3. De huurder kan kosteloos 48 uur voor aanvang van de huurperiode annuleren, hierna is de huurder gehouden de volledige overeengekomen huursom te
voldoen.
4. Bij het huren gelijktijdig van 10 fietsen of meer, kan de huurder kosteloos 14 dagen voor aanvang van de huurperiode annuleren. Als de huurder binnen 14
dagen voor aanvang van de huurperiode annuleert, dan is de huurder een schadevergoeding aan Bike Mobile verschuldigd die overeenstemt met de gemaakte
kosten, maar die nooit lager kan zijn dan 50 % van het totale afgesproken huursom. Als de huurder annuleert binnen 4 dagen voor, of op de dag van aanvang
huurperiode, dan wordt de huurder gehouden de volledige overeengekomen huursom te voldoen.
5. Er zijn geen annuleringen of terugbetalingen mogelijk nadat de huur heeft plaatsgevonden.

Aansprakelijkheid voor schade, verlies en/of diefstal
1. Bike Mobile is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, aan de huurder of derden, ongeacht de wijze
waarop deze is ontstaan en door de personen door wie zij is veroorzaakt.
2. De huurder moet schade aan, verlies of diefstal van de fietsen en toebehoren, de fietssleutel of de accu, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is,
melden bij een medewerker van de verhuurlocatie en/of aan Bike Mobile.
3. De huurder is jegens Bike Mobile aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurperiode door wie en op welke wijze dan ook wordt veroorzaakt aan
de fietsen en toebehoren.
4. De huurder is in voorkomende gevallen gehouden de schade van Bike Mobile, waaronder de daadwerkelijke kosten van eventuele reparaties aan en/of
vervanging van de fietsen en toebehoren evenals huurderving en administratiekosten, volledig aan Bike Mobile te vergoeden.
5. De Huurder is bij verlies en/of diefstal slechts aansprakelijk tot de hoogte van € 75.00 aan administratie kosten als de huurder gebruik maakt van de op de
huurovereenkomst aangegeven diefstaldekking, de fietsen en toebehoren op slot heeft gezet met de daartoe bestemde sloten en hij de sleutel(s) samen met
het door de Politie opgemaakte aangifterapport heeft overlegd aan Bike Mobile of aan de verhuurlocatie
6. Als de huurder niet heeft gekozen voor de op de huurovereenkomst aangegeven diefstaldekking, is de huurder gehouden bij verlies en/of diefstal van de
fietsen en toebehoren binnen drie dagen de vervangingswaarde per gehuurde fiets aan Bike Mobile te voldoen.
7. Eventuele schadevergoeding dient de huurder op de vooraf overeengekomen einddatum waarop de fietsen en toebehoren dien(d)en te worden ingeleverd
te voldoen op de verhuurlocatie. Bike Mobile behoudt zich het recht een naheffing te doen wanneer de schadevergoeding niet toereikend blijkt.
8. Het is de Huurder, behoudens de in het volgende lid van dit artikel beschreven situatie, niet toegestaan reparaties aan de fietsen en toebehoren te (laten)
verrichten, tenzij Bike Mobile hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
9. Het is de Huurder toegestaan om, voor eigen rekening en risico, lekke banden, lampjes en batterijen van de fietsverlichting te (laten) repareren/vervangen,
zonder dat daarvoor toestemming van Bike Mobile nodig is. Bike Mobile is niet gehouden tot vergoeding van deze kosten.

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
Naast de in de wet geregelde gevallen, kan Bike Mobile de Huurovereenkomst te allen tijde (gedeeltelijk) ontbinden, opzeggen, dan wel annuleren, ingeval van
enig vermoeden van, dan wel daadwerkelijke, overtreding van het bij de huurovereenkomst en deze Algemene voorwaarden bepaalde.
In dat geval kan Bike Mobile de onmiddellijke teruggave van de fietsen en toebehoren vorderen en de fietsen en toebehoren terugnemen waar en bij wie deze
zich ook bevinden, zonder gehoudenheid tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan de huurder.

Verplichtingen van Bike Mobile
1. Bike Mobile verstrekt de huurder fietsen en toebehoren die zich in een goede en veilige staat bevinden, voldoen aan de wettelijke eisen en zijn voorzien van
de noodzakelijke middelen voor de huurder om de fietsen en toebehoren te beschermen tegen diefstal.
2. Indien en voor zover Bike Mobile voor de verhuur van de fietsen en toebehoren gebruik maakt van een derde partij, stelt Bike Mobile deze derde partij in
staat om aan de verplichtingen van Bike Mobile uit hoofde van de huurovereenkomst te voldoen.

Toepasselijk recht
1. Op elke huurovereenkomst tussen Bike Mobile en een derde en op de onderhavige Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Haarlem

Chat openen
Hallo 👋 Bij vragen of opmerkingen, stuur ons gerust een berichtje via WhatsApp!